REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH MUZYCZNA DYCHA

1. CEL IMPREZY 
1.1 Zaszczepienie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych. 
1.2 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruch. 
1.3 Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Piły i okolic 

2. ORGANIZATOR IMPREZY 
2.1.Stowarzyszenie Klub Biegowy 4 Run Team Piła z siedzibą przy ul. Mickiewicza 95A, 64-920 Piła 
2.2 Osoba do kontaktu: Ewelina Salwa 734476058 

3. TERMIN IMPREZY 
3.1 DATA: 12 maj 2019 
3.2 MIEJSCE: bieżnia lekkoatletyczna stadionu przy ul. Żeromskiego 90, 64-920 Piła 
3.3 KATEGORIE I DYSTANSE: 
 • rocznik 2013 i młodszy (dzieci do lat 6) - 100m 
 • rocznik 2011 i 2012 ( 7 i 8 lat) - 200m 
 • roczniki 2009 i 2010 (9 i 10 lat) - 300m 
 • roczniki 2007 i 2008 (11 i 12lat ) - 400m
3.4 WSTĘPNY PROGRAM MINUTOWY:
Wiek dziecka Dystans Kolor flagi startu i godz.
Łączony 1-6 lat 100m Różowa 9:25-9:30
Dziewczynki 7-8 lat
200m Fioletowa 9:35-9:40
Chłopcy 7-8 lat 200m Fioletowa
9:45-9:50
Dziewczynki 9-10 lat 300m Niebieska 9:55-10:00
Chłopcy
9-10 lat 300m Niebieska 10:05-10:10
Dziewczynki 11-12 lat 400m Czerwona 10:15-10:20
Chłopcy 11-12 lat 400m Czerwona 10:25-10:30
3.5 Dekoracja najlepszych dzieci w kategoriach od 7-8 lat, 9-10lat, 11-12 lat i z podziałem na płeć odbędzie się zaraz po zakończeniu rywalizacji danego dystansu. Dla najmłodszej kategorii wiekowej, w której podczas rywalizacji będą towarzyszyć rodzice lub prawni opiekunowie(1-6lat) nie będzie prowadzona dekoracja. 
3.6 O przynależność do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia(np. dziecko, które w dniu biegu nie ukończyło jeszcze 7 lat, a urodziło się w 2012 roku to przynależy do kategorii 7-8 lat.

4. POMIAR CZASU 
4.1 W biegach dla dzieci nie będzie przeprowadzony elektroniczny pomiar czasu 

5. UCZESTNICTWO 
5.1 W biegach dla dzieci towarzyszących 8 edycji Muzycznej Dychy prawo startu mają wyłącznie małoletni, których rodzic lub pełnoprawny opiekun zgłosi poprzez formularz biegu dostępny on-line (zakładka „Biegi dla Dzieci”). Rodzice zobowiązani są do podpisania zgodny na uczestnictwo w wybranym biegu swojego dziecka/dzieci 
5.2 Organizator wprowadza poniższe limity w zapisie biegów dzieci i zastrzega sobie prawo do zmiany limitów w zależności od zainteresowania zapisami. 
 • Roczniki 2013 i młodsze: 20 dzieci 
 • Rocznik 2011 i 2012 dziewczynki : 15 osób 
 • Rocznik 2011 i 2012 chłopcy: 15 osób 
 • Rocznik 2009 i 2010 dziewczynki: 15 osób 
 • Rocznik 2009 i 2010 chłopcy: 15 osób
 • Rocznik 2007 i 2008 dziewczynki: 15 osób 
 • Roczniki 2007 i 2008 chłopcy: 15 osób 
5.3 W Biurze Zawodów przy stanowisku „Biegi dla Dzieci” uczestnicy imprezy otrzymują numer startowy i agrafki. 
5.4 W momencie weryfikacji -odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa 
5.5 Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez rodzica lub prawnego opiekuna zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. 5.6 Miejsca startu do biegów dziecięcych oznaczone będą kolorowymi flagami zgodnymi z kolorem numerów startowych dla poszczególnych dystansów. 
5.7 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegów lub jego przerwania bez podania powodów. 

6. ZGŁOSZENIA 
6.1. Zgłoszenia do Biegów dla Dzieci odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://muzycznadycha.pl/ zakładka „Biegi dla Dzieci” od 1 kwietnia 2019r do 30 kwietnia 2019r. lub do momentu osiągniecia limitu w danej kat. 

7. NAGRODY 
7.1.Każdy zawodnik, który ukończy Bieg dla Dzieci otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 
7.2.Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach(poza serią najmłodszą) otrzymują nagrody. Nagrody będą uzależnione od wielkości wsparcia od sponsorów. 

8. OPŁATY 
8.1.Bieg dzieci jest bezpłatny.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
9.1 Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci 
9.2 Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
10.1 Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
10.2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych jest Stowarzyszenie Klub Biegowy 4 Run Team Piła z siedzibą w 64-920 Piła, ul. Mickiewicza 95A 10.3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegach Dziecięcych. 
10.4. Uczestnikowi oraz jego rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10.5. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji Biegów Dziecięcych. Podstawą prawną dla przetwarzania danych w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest jednak zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. 
10.6. Uczestnik lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w Biegach Dziecięcych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegach. 
10.7 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów prowadzenia i realizacji Biegów Dziecięcych obejmuje również publikację listy wyników, obejmującej: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwę miejscowości i nazwę klubu. 
10.8. W zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Biegów Dziecięcych, Organizator będzie uprawniony do wysyłania w dowolnym czasie na adres wskazany przez rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegów Dziecięcych i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). 
10.9. Dostęp do danych osobowych Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych będą mieli wyłącznie Organizator, Partner oraz podmioty, działające na ich rzecz w związku zorganizacją Biegów Dziecięcych lub w innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
10.10. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację Zawodów, z zastrzeżeniem że dane o wynikach Zawodów będą przechowywane i publikowane bezterminowo. 
10.11. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 
10.12. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy i ich rodzice / opiekunowie prawni mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Copyright (c)2019, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem