Regulamin biegu

I. CEL 
1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 
2. Promocja Gminy Piła 
3. Propagowanie zdrowego trybu życia 
4. Integracja środowisk miejskich, powiatowych i inicjatyw lokalnych 
5. Propagowanie sportu przez kulturę i kultury przez sport 
6. Promocja Powiatu Pilskiego i Miasta Piły 
7. Wsparcie dla młodych artystów 
8. Przybliżenie wszystkim działalności pilskiego klubu biegowego 4RUN Team Piła 

II. ORGANIZATOR 
 1. Organizatorem biegu VIII MUZYCZNA DYCHA jest STOWARZYSZENIE KLUB BIEGOWY 4RUN TEAM PIŁA
 • Dyrektor biegu: Radomir Łożyński 
 • Bieg odbędzie się pod patronatem : Prezydenta miasta Piły oraz Starosty Pilskiego 
 
III. TERMIN I MIEJSCE 
1. Impreza odbędzie się w dniu 12 maja 2019r. roku w Pile. Start biegu godz. 11.00 na stadionie przy ul. Żeromskiego 90 w Pile 
2. Biuro zawodów: Stadion przy ulicy Żeromskiego 90 w Pile, czynne w dniu zawodów 08:00 do 10:30 

IV. TRASA , POMIAR, PUNKTY ODŻYWIANIA, ORAZ LIMIT CZASU 
 1. Trasa biegu VIII MUZYCZNA DYCHA będzie przebiegać ulicami miasta Piły, trasa płaska, 2 pętle dla dystansu 10km i 1 pętla dla dystansu 5km 
 2. Dystanse 10 km oraz 5km 
3. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr. 
4. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach startowych (elektroniczny pomiar czasu). 
5. Punkty odżywiania będą znajdowały się na 2,5km i 7,5 km oraz na mecie biegu. 
6. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny liczony od strzału startera. 
7. Trasa biegu VIII MUZYCZNA DYCHA zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w czasie trwania zawodów. 
8. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu VIII MUZYCZNA DYCHA do godziny 12.30, zobowiązani są do przerwania biegu, niezwłocznego opuszczenia trasy biegu i samodzielnego dojścia do mety. 
9. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana załamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

V. UCZESTNICTWO 
 1. W biegu VIII MUZYCZNA DYCHA prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 11 maja 2019r. ukończą 16 lat. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 12 maja 2019r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pisemnego pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. 
 2. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w Biurze zawodów w Pile na stadionie przy ul. Żeromskiego 90 w dniu zawodów tj. 12 maja 2019r. w godz. 08:00 - 10:30 na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
3. Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów) 
4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, 
5. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników, uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację 

 VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI 
1. W biegu VIII MUZYCZNA DYCHA będą prowadzone następujące klasyfikacje: 
a. Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn 
b. Klasyfikacje Wiekowe - kobiet i mężczyzn : 
 • K16, M16 
 • K 20, M 20 
 • K 30, M 30 
 • K 40, M 40 
 • K 50, M 50 
 • K 60, M 60 
 • K 70, M 70 
c. Najszybsza pilanka, najszybszy pilanin  
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu dokonywany przez firmę pomiarową. Chip znajdować się będzie w nr startowym, który powinien zostać przypięty z przodu, w widocznym miejscu. Umieszczenie nr w innym miejscu może spowodować brak klasyfikacji zawodnika .Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się Uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację Uczestnika. 
3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych(brutto – od strzału startera). Wszystkie klasyfikacje dodatkowe odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). 
4. W wynikach końcowych biegu każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie brutto i netto, dodatkowo wyniki zostaną przesłane w formie SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz podane do wiadomości mediów. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii. 

VII. ZGŁOSZENIA i OPŁATY 
 1. Zgłoszenia do biegu VIII MUZYCZNA DYCHA przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem : 
https:// od 25 marca 2019r. w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2019r. 
2. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w VIII MUZYCZNA DYCHA wynosi 700 osób łącznie na obu dystansach 10km i 5km. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów. 
. Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości. 
4. Organizator pozostawia do dyspozycji Dyrektora Biegu 20 numerów startowych od 1 do 20 
5. Organizator ustala poniższe terminy oraz opłaty startowe w ramach zgłoszeń udziału w VIII MUZYCZNA DYCHA . 
Opłata startowa wynosi: 
 • Bieg na dystansie 10km – opłata 50 zł, 
 • Bieg na dystansie 5km – opłata 40 zł, 
6. Wniesienie opłaty startowej można dokonać online (bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. 
7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu z winy poczty lub banku. 
8. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila do dnia 5 maja 2019r. na adres team@4run.pl z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu. 
9. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym. 
10. Przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika jest możliwe przy użyciu indywidualnego panelu zawodnika dostępnego na stronie z zapisami i wniesieniu opłaty w wysokości 5 zł. 
11. Jeśli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie), Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonał swojej ostatniej wpłaty. 
 12. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów(08:00-10:30), nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. 

VIII. NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 
1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i terminowo dokonają opłaty startowej, otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy (numer startowy, agrafki, worek i numer na odzież do depozytu, talon na posiłek , napoje na trasie i mecie, informator, materiały od sponsorów, pamiątkowy element garderoby), 
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasowym otrzymają pamiątkowy medal, 
3. Po biegu organizator zapewnia posiłek oraz napoje, 
4. Nagrody będą przyznawane w klasyfikacji: 

Generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 10km Kobiety OPEN Mężczyźni OPEN 
I miejsce – 500 zł I miejsce – 500 zł 
II miejsce – 400 zł II miejsce – 400 zł 
III miejsce – 300 zł III miejsce – 300 z 

Generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 5km 
Kobiety OPEN Mężczyźni OPEN 
I miejsce – nagroda rzeczowa I miejsce – nagroda rzeczowa 
II miejsce – nagroda rzeczowa II miejsce – nagroda rzeczowa 
III miejsce – nagroda rzeczowa III miejsce – nagroda rzeczowa 

Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej (art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać: PESEL, NIP, oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych. 

Nagrody rzeczowe można odebrać tylko w dniu biegu, organizator nie zapewnia wysyłki nagród ani późniejszego odbioru. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegiu VIII MUZYCZNA DYCHA dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 
5. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do godz. 13:30, opłata wynosi 100 zł. Zwrot nastąpi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do jednej godziny.
Copyright (c)2019, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem